Aktivní zábava pro děti i dospělé

Provozní řád

Vstupenky

Nákupem vstupenky a vstoupením do prostoru provozovny návštěvník souhlasí s provozním řádem WOLF arény
a bere na vědomí pravidla, která jsou v provozním řádu obsažena.

Zrušení rezervace

Rezervaci můžete zrušit telefonicky nebo emailem bez jakýchkoliv sankcí maximálně 12 hodin před časem rezervace. Posléze jsme nucení požadovat poměrnou část vstupného jako náhradu za ušlý zisk, kvůli blokovanému termínu.
Zrušení rezervace 48 hodin a dříve - bezplatné
Zrušení rezervace  11 až 47 hodin a dříve - 25% ceny vstupného
Zrušení rezervace  1 až 11 hodin a dříve - 50% ceny vstupného
Zrušení rezervace méně než hodinu před časem rezervace - 70% ceny vstupného
Nedostavení se bez řádného zrušení - 100% ceny vstupného

Vstup nezletilých

Vstup dítěte mladšího 15 let je možný jen v doprovodu osoby starší 18 let. Pro ověření věku pro vstup do WOLF arény
bez doprovodu dospělé osoby je možné požadovat předložení občanského průkazu.
Nezletilé děti ve věku 12 až 15 let mohou navštívit provozovnu WOLF arény bez doprovodu dospělé osoby
pouze v případě, že zákonný zástupce dítě přivede a u obsluhy provozovny se seznámí s provozním řádem
a pravidly bezpečnosti a svým podpisem ztvrdí, že rozuměl poučení o bezpečnosti a seznámil se s provozním řádem.

Dohled nad dětmi

Obsluha WOLF arény je přítomna pouze pro instruktáž u vybraných činností a nepřebírá povinnost spojenou
s dohledem nad dětmi. V případě nedodržení pokynů obsluhy bude dítě vykázáno z prostoru,
je na doprovodu dítěte, aby dohlížel na dodržování pravidel provozu.

Doprovod nese plnou zodpovědnost za své dítě a při použití veškerého zařízení ve WOLF aréně ručí za škody
způsobené jím či dítětem. Jedná se o škody způsobené nedbalostí, úmyslné škody
nebo škody způsobené jiným návštěvníkům.

Bezpečnost

Do WOLF arény je zakázáno vnášet zbraně, výbušné látky, hořlaviny, zábavní pyrotechniku, omamné,
psychotropní či toxické látky, alkohol a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví
nebo na majetku arény nebo ostatních osob.

Při vstupu do areálu, kde sídlí i WOLF aréna je nutné dbát zvýšené pozornosti, v areálu je i provoz ostatních firem
a vstup do areálu je na vlastní nebezpečí. V některých označených částech arény je nutné používat ochranné brýle.
Návštěvník je povinen dbát pokynů
a doporučení obsluhy a při volném pohybu přizpůsobit činnost okolnostem a vlastním schopnostem.
Za případné úrazy provozovatel arény neručí.

Vhodné oblečení a obutí

Pro pohybově aktivnější činnosti ve WOLF aréně je vhodné mít sportovnější oblečení a protiskluzové obutí.
Za nepříznivého počasí a zimním období je nutné si donést náhradní obutí, případně si obuv na místě očistit.

Nápoje a jídlo

V naší aréně je k dispozici pouze balené občerstvení a nápojový automat. Konzumace jídla je povolená pouze
v odpočinkové zóně. Možnost donášky vlastního občerstvení po dohodě.

Zařízení herny

Zařízení WOLF arény smí být používáno pouze v souladu s jeho určením. Herní přístroje a zařízení se používají
na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném
a bezpečném stavu.

Omezený počet návštěvníků

Doporučený počet aktivních návštěvníků jedné skupiny maximálně 12 osob ( nepočítá se doprovod u dětí ),
v případě překročení kapacity může provozovatel zamezit vstupu dalších návštěvníků, případně je nutné se zdržovat
v prostorech určených obsluhou.

Provozní doba a omezení během provozu

Vstup do arény je umožněn pouze po předchozí rezervaci na daný termín. Všeobecný provoz v hale nebo
v částech zařízení může být dočasně omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny.
Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí. Pokud nejsou všechny atrakce v permanentním provozu,
řídí jejich chod časový rozpis provozu atrakcí.

Protipožární ochrana

Hala je vybavena hasícími přístroji a kamerovým systémem. V celém prostoru WOLF arény je přísně zakázáno kouřit
a používat otevřený oheň! Osoba porušující tuto povinnost je povinna uhradit provozovateli smluvní pokutu
ve výši 5 000 Kč.

Uskladnění věcí

Provozovatel nepřebírá záruku za předměty nebo oblečení odložené na volně přístupných místech v aréně nebo z parkoviště.
Cennosti či vyšší hotovost doporučujeme uzavřít do uzamykatelných skříněk.

Parkování

Parkování je umožněno v okolí areálu na přilehlých parkovacích místech. Je zakázán vjezd do areálu.
Použití parkoviště je možné pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel není povinen parkoviště střežit.

Ztráta věcí

Nalezené věci budou uloženy jeden měsíc u obsluhy WOLF arény a pokud nebudou vyzvednuty, bude s nimi nakládáno
v souladu se zákonnými podmínkami.

Zákaz vstupu

Provozovatel si v zájmu návštěvníků vyhrazuje právo zamezit bez uvedení důvodu vstup osobám, jejichž návštěva parku
vzbuzuje pochybnosti. Jedná se o osoby vykazující známky opilosti, trpící nakažlivou nemocí, nevolností
nebo v tzv. karanténě.
Do areálu je zakázán vstup se zvířaty.

Vykázání z arény

Návštěvníci jsou povinni vždy dodržovat pokyny personálu provozovatele. Návštěvníci chovající se v rozporu se zásadami
provozního řádu haly nebo nedodržující pokyny personálu, mohou být v jednotlivých případech dočasně vykázáni
nebo i trvale vyloučeni z WOLF arény. Vstupné v těchto případech nevracíme.

Prosíme návštěvníky, aby personálu provozovatele neprodleně ohlásili veškeré závady
na zařízení či porušování tohoto provozního řádu.

Používání stanovišť WOLF arény

Pro použití zařízení arény je nutné svolení a poučení od obsluhy.

Aréna pro šipkové a kuličkové zbraně typu NERF ve vrchním patře je nutné používat ochranné brýle.
- zbraně typu NERF na šipkové měkčené náboje je vhodná pro děti od 6 let
- zbraně typu NERF RIVAL na měkčené kuličky je vhodná pro mládež od 14 let a pro dospělé.

Uzavřený prostor airsoft střelnice ve spodním patře je určen pro osoby starší 18 let a jsou nutné ochranné brýle.
Osoby mladší 18 let mohou do střelnice vstoupit a použít zbraně pouze za přítomnosti plnoletého doprovodu na jeho
odpovědnost.
Wolfgame & design
Telefon: +420 728 068 759
(denně 8 až 21 hod.)
Dělnická a1, Jihlava
586 01 Jihlava
Rezervace
Celkový minimální limit 2000,-
Jméno:
E-mail:
Telefon:
Datum začátku:
Do:
Počet osob:
Váš dotaz:
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.